PRE-ORDER

  • Sách pre-order là sách đã hết hàng, hiện không có sẵn tại Úc. Sau khi đặt, sách sẽ về dao động từ 2-3 tuần.
  • Khi sách pre-order được đặt chung với sách hiện có sẵn tại tiệm, Bido sẽ chờ sách pre-order đáp và sẽ ship chung một lượt. 
  • Trong trường hợp bạn muốn nhận sách có sẵn trước, vui lòng đặt sách có sẵn và sách pre-order thành 2 đơn riêng biệt.
Close